Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wodnetarasy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.08.30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.02.27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

- pojedyncza grafika nie posiada opisu, 

- część linków nie posiada zawartości i opisów, pełnią one funkcję pomocniczą w poprawnym funkcjonowaniu skryptów na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.02.27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W procesie tym wspomagano się European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu).

 Skróty klawiaturowe:

- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Wąsik adres e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 656 10 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Pływalnia "Wodne Tarasy" w Siemiatyczach zlokalizowana jest w budynku przy ul. Świętojańskiej 25a w Siemiatyczach. Osoby niepełnosprawne mogą podjechać pojazdem bezpośrednio pod budynek lub zaparkować na parkingu przy budynku w specjalnie wyznaczonym miejscu. Pływalnia jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z pływalni, wejście na halę basenową możliwe jest tylko przy użyciu przeznaczonych do tego wózków dostępnych na miejscu. Do budynku i jego pomieszczeń ze względów sanitarnych nie można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem, konieczna jest pomoc opiekuna lub osoby pomagającej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data dodania: 2022.02.21

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram